Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU – 5, 6-LATKI
6:00 – 8:00Inspirowanie do spontanicznej działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
8:00 – 8:15Ćwiczenia poranne.
8:15 – 8:30Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8:30 – 9:00I śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.
9:00 – 10:00Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
10:00 – 11:00Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
11:00 – 11:10Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11:10 – 11:30II śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.
11:30 – 13:00Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
– kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
– zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie,
– odpoczynek /bajkoterapia/- wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
– zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę,
– ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe,
– zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
– praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.
Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Język angielski.
13:00 – 13:40Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe. Religia.
13:40 – 14:00Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, praca dyżurnych.
14:00 – 14:30Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
14:30 – 17:00Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe.
Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00-13.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU – 3, 4-LATKI
6:00 – 8:00Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawa indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, prace porządkowe.
8:00 – 8:15Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
8:15 – 8:30Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8:30 – 9:00I śniadanie, mycie zębów – uczenie dzieci samodzielności
9:00 – 9:20Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i dalsze wycieczki).
9:20 – 10:30Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).
10:30 – 11:00Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
11:00 – 11:10Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11:10 – 11:30II śniadanie (przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku).
11:30 – 13:00Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
– odpoczynek /bajkoterapia/, /muzykoterapia/, język angielski;
– zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;
– zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne;
– praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/;
– słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela;
-dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.
13:00 – 13:40
Udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.
13:40 – 14:00Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
14:00 – 14:30Obiad
14:30 – 17:00Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.
Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00-13.00


Przejdź do treści