Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


W Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach od roku szkolnego 2011/2012 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinetach terapeutycznych, gabinecie logopedycznym, sali doświadczania świata, sali ruchowej, sali arteterapii, sali sensoplastyki, sali matematycznej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1 godzina, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź.zm)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635) 

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa 
 • z niepełnosprawnością umysłową 
 • z autyzmem 
 • z zaburzeniami zachowania 
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych 
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • psychologa
 • logopedę, neurologopedę
 • oligofrenopedagogów
 • surdopedagogów
 • tyflopedagogów
 • terapeutów Integracji Sensorycznej
 • felinoterapeutę
 • terapeutów Terapii Ręki
 • fizjoterapeutę
 • terapeutów Treningu Umiejętności Społecznych
 • terapeutów Integracji Bilateralnej
 • terapeutów gimnastyki korekcyjnej
 • trenera Metody Dobrego Startu

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 
 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie. 
 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola.

Na terenie naszego przedszkola funkcjonuje wiele specjalistycznych gabinetów oraz sal, które dostosowane są do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Zostały wyposażone w niezbędne sprzęty oraz pomoce tak, aby mogły się w nich odbywać specjalistyczne zajęcia na wysokim poziomie.

 • W Sali Doświadczania Świata mają miejsce zajęcia, których celem jest pobudzanie rozmaitych zmysłów (dotyk, słuch, wzrok, zmysł przedsionkowy) powodując osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów rozwojowych. 
 • W gabinetach terapeutycznych  odbywają się zajęcia  indywidualnie lub w małych 2-3 osobowych grupach. Ich celem jest  wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Obejmują ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, umiejętności poznawczych, matematycznych oraz rozwijania komunikacji.
 • W gabinecie logopedy oraz neurologopedy odbywają się zajęcia z dziećmi z wadami wymowy oraz z zaburzeniami mowy. Celem zajęć jest diagnoza oraz terapia wad wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego oraz oddechowego, stymulowanie rozwoju kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, a także likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. 
 • W sali sensoplastyki i arteterapii dzięki kolorowej stymulacji, terapeuci wpływają na wiele aspektów rozwoju dziecka. Dziecko podczas zajęć czerpie satysfakcję z kreatywnego działania, doświadcza sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wychodzi ze schematów oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości. Arteterapia czyli terapia przez sztukę spełnia ogromną rolę kompensacyjną, wyzwalając aktywność twórczą, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne.
 • “Czary-mary eksperymenty!”, czyli sala matematyczno-przyrodnicza to miejsce, gdzie poprzez doświadczenia i eksperymenty dzieci mają możliwość poznawania i odkrywania otaczającego świata.
 • W gabinecie psychologa odbywają się zajęcia mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, kształtowanie właściwych wzorców komunikacyjnych. Ważnym obszarem do pracy jest świat emocji. Duży nacisk położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania i radzenia sobie z nimi poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie. 
 • Magiczna Ściana to innowacyjne narzędzie edukacyjne, które pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Łączy zabawę z nauką oraz zachęca do podejmowania wysiłku zarówno intelektualnego, jak i fizycznego. 
 • Gabinet felinoterapii to miejsce, w którym dzieci spotykają się z kocim terapeutą – Felkiem. Obcowanie ze zwierzęciem wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci. Terapia z udziałem kota ułatwia komunikację, poprawia zdolność uzewnętrzniania uczuć i emocji. 
 • Terapia Ręki opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka a zajęcia bogate są w szereg pomocy terapeutycznych.
 • Nowopowstała sala ruchowa została wyposażona w szereg pomocy gimnastycznych i rehabilitacyjnych: ściankę wspinaczkową, drabinki drewniane i sznurkowe, huśtawkę rehabilitacyjną, wałek rehabilitacyjny oraz dwa hamaki. 

Działania realizowane w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2023/2024:

“Z logopedią za pan brat” – zabawy usprawniające aparat oddechowy i artykulacyjny

Dnia 13.03.2024 roku w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty logopedyczne pt. “Z logopedią za Pan brat – zabawy usprawniające aparat oddechowy i artykulacyjny” skierowane do rodziców i dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD. Pani Marta i Pani Mariola podczas krótkiej części teoretycznej wyjaśniły, że jednym z czynników warunkujących prawidłowy rozwój mowy jest sprawność całego aparatu mowy, w skład którego wchodzą: aparat oddechowy, fonacyjny oraz aparat artykulacyjny.  Dodatkowo Panie przypomniały, że terapia logopedyczna to często długi proces i nie wystarczą tylko ćwiczenia w gabinecie. Praca w domu z rodzicem jest nieodłącznym elementem terapii i dzięki wysiłkowi, który włożą w te czynności ich dziecko szybciej zakończy terapię.  W części praktycznej Panie zaprezentowały szereg zabaw usprawniających aparat oddechowy i artykulacyjny z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Radości nie było końca, a dzieci i ich rodzice już czekają na kolejne wspólne warsztaty. 

Warsztaty teoretyczno- praktyczne z rodzicami na temat: “Jak utrzymać prawidłową postawę ciała u przedszkolaka”

Dnia 13.12.2023 roku odbyły się warsztaty teoretyczno- praktyczne z rodzicami na temat: “Jak utrzymać prawidłową postawę ciała u przedszkolaka”. Zajęcia zawierały zarówno treści teoretyczne związane z prawidłową postawą ciała, zaburzeniami w jej obrębie oraz o tym jak należy zapobiegać wadom postawy. W części praktycznej prowadząca przedstawiła zestawy ćwiczeń oraz poinstruowała rodziców jak utrzymać prawidłową postawę ciała u dziecka.

Działania realizowane w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2022/2023:

“Stopy-nasza podpora”- warsztaty dla rodziców poświęcone funkcjom stóp w ujęciu fizjoterapeutycznym:

“To ja. To moje emocje”- warsztaty dla dzieci ze spectrum autyzmu prowadzone metodą Arteterapii:

“Integracja Sensoryczna- co to i dlaczego?”- prelekcja dla rodziców dzieci 3-letnich:

“Fiku – bryku na przedszkolnym dywaniku” – zajęcia otwarte prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodziców

Ciekawe artykuły:


Przejdź do treści