Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


W Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach od roku szkolnego 2011/2012 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinetach terapeutycznych, gabinecie logopedycznym, sali doświadczania świata, sali ruchowej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1 godzina, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Rodzi się dziecko. Wszyscy gratulują, cieszą się, powoli przyzwyczajają się do nowych ról. Kobieta staje się matką, mężczyzna – ojcem, pojawiają się babcie, dziadkowie, ciotki i wujkowie. Pierwsze spacery, pierwsze znajomości z mamami z sąsiedztwa. Zaglądanie do wózków, rozmowy, pytania…

I nagle ktoś zauważa, że COŚ nie jest tak jak u innych. Moje dziecko inaczej patrzy, inaczej ustawia główkę. Jest bardziej wiotkie, a może zbyt się pręży… Jeszcze nie potrafi unieść się w górę. Jego rówieśnicy stawiają pierwsze kroczki… synek znajomej już mówi, a nasza pociecha niekoniecznie…

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma swój czas…

Jeśli jednak COKOLWIEK Cię niepokoi, COKOLWIEK wzbudza Twój lęk, COKOLWIEK budzi niepewność – zwróć się z tym do specjalistów. A jeśli jeszcze przyjaciółka szepnęła: zwróć uwagę; to samo mówi mama – nie wahaj się. Nikt nie zdziwi się Twojej trosce – to czas, aby udać się do lekarza pediatry, do psychologa. Być może wtedy ktoś Ci powie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Co to jest? Czy moje dziecko jest inne? Czy jest gorsze? Czy potrzebuje tego? Dlaczego ma być wspomagane w jakiś sposób?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź.zm)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635) 

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa 
 • z niepełnosprawnością umysłową 
 • z autyzmem 
 • z zaburzeniami zachowania 
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych 
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • psychologa
 • logopedę, neurologopedę
 • oligofrenopedagogów
 • surdopedagoga
 • tyflopedagoga
 • terapeutę Integracji Sensorycznej

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie 
 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola

Na terenie naszego przedszkola funkcjonuje wiele specjalistycznych gabinetów oraz sal, które dostosowane są do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Zostały wyposażone w niezbędne sprzęty oraz pomoce tak, aby mogły się w nich odbywać specjalistyczne zajęcia na wysokim poziomie.

W Sali Doświadczania Świata mają miejsce zajęcia, których celem jest pobudzanie rozmaitych zmysłów (dotyk, słuch, wzrok, zmysł przedsionkowy) powodując osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów rozwojowych. 

W gabinetach terapeutycznych  odbywają się zajęcia  indywidualnie lub w małych 2-3 osobowych grupach. Ich celem jest  wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Obejmują ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, umiejętności poznawczych, matematycznych oraz rozwijania komunikacji.

W gabinecie logopedy oraz neurologopedy odbywają się zajęcia z dziećmi z wadami wymowy oraz z zaburzeniami mowy. Celem zajęć jest diagnoza oraz terapia wad wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego oraz oddechowego, stymulowanie rozwoju kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, a także likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. 

W sali sensoplastyki i arteterapii dzięki kolorowej stymulacji, terapeuci wpływają na wiele aspektów rozwoju dziecka. Dziecko podczas zajęć czerpie satysfakcję z kreatywnego działania, doświadcza sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wychodzi ze schematów oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości. Arteterapia czyli terapia przez sztukę spełnia ogromną rolę kompensacyjną, wyzwalając aktywność twórczą, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne.

“Czary-mary eksperymenty!”, czyli sala matematyczno-przyrodnicza to miejsce, gdzie poprzez doświadczenia i eksperymenty dzieci mają możliwość poznawania i odkrywania otaczającego świata.

W gabinecie psychologa odbywają się zajęcia mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, kształtowanie właściwych wzorców komunikacyjnych. Ważnym obszarem do pracy jest świat emocji. Duży nacisk położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania i radzenia sobie z nimi poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie. 

Magiczna Ściana to innowacyjne narzędzie edukacyjne, które pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Łączy zabawę z nauką oraz zachęca do podejmowania wysiłku zarówno intelektualnego, jak i fizycznego. 

Gabinet felinoterapii to miejsce, w którym dzieci spotykają się z kocim terapeutą – Felkiem. Obcowanie ze zwierzęciem wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci. Terapia z udziałem kota ułatwia komunikację, poprawia zdolność uzewnętrzniania uczuć i emocji. 

Terapia Ręki opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka a zajęcia bogate są w szereg pomocy terapeutycznych.

Nowopowstała sala ruchowa została wyposażona w szereg pomocy gimnastycznych i rehabilitacyjnych: ściankę wspinaczkową, drabinki drewniane i sznurkowe, huśtawkę rehabilitacyjną, wałek rehabilitacyjny oraz dwa hamaki. 

Ciekawe artykuły:


Przejdź do treści