Integracja


„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

– Integracja w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.n

Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkunastoletnią tradycję. Długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dowiodła pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji. Najkorzystniej jest wykształcić właściwą postawę w procesie wychowawczym wtedy, gdy tylko zaczynają się kształtować postawy – akceptujące lub odrzucające.

Dzieci z różnorodnymi problemami przebywając w przedszkolu z rówieśnikami mają ogromną szansę – przekonać innych o swoich różnych zaletach, a więc dowieść, że mogą być równoprawnymi partnerami w zabawie, przyjaźni, a także udowodnić sobie samym o tym, że mogą na równych prawach funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Integracja to szansa na wspólną zabawę i edukację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Poprzez zabawę, która jest jednym z najważniejszych warunków prawidłowego rozwoju dzieci uczą się:

 • nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami,
 • rozwijania podstawowych umiejętności społecznych, takich jak współpraca, przyjaźń, kompromis,
 • planowania i organizowania własnych aktywności oraz stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce,
 • kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Dzieci niepełnosprawne obcując na co dzień z pełnosprawnymi rówieśnikami:

 • odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat,
 • nabierają większej pewności siebie,
 • rozwijają się bardzo dobrze i często właśnie z innymi dziećmi udaje im się osiągnąć to, o co bezskutecznie starają się dorośli,
 • czują się akceptowane, bezpieczne i mają szansę osiągania sukcesów.

Integracja cennym darem dla dzieci zdrowych

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami  uczą się:

 • wrażliwości i tolerancji dla innych,
 • akceptowania niepełnosprawności,
 • umiejętności dzielenia się z kimś, kto ma mniej,
 • odpowiedzialności i życzliwości wobec drugiego człowieka,
 • większej otwartości na innych,
 • świadomości tego, że nie wszyscy są jednakowi,
 • większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

Takie wartości kształtują się przede wszystkim podczas naturalnych sytuacji w trakcie przedszkolnego dnia. Wskaźnikiem integracji jest wspólne działanie pełno – i niepełnosprawnych, przyjęcie podobnych wartości, więź emocjonalna i identyfikacja z grupą.

W naszym przedszkolu obejmujemy opieką dzieci niepełnosprawne z różnymi problemami rozwojowymi:

 • dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,
 • dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu i wzroku,
 • dzieci z wadami genetycznymi ( np. z zespołem Downa),
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,
 • dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • dzieci z afazją,
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego,
 • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Cele i zadania przedszkola

 • Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i edukacji odpowiednich do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 • Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowiska lokalnego.
 • Prowadzenie terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb.
 • Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.
 • Indywidualizowanie pracy z dziećmi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Ścisła współpraca z rodzicami poprzez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Uwrażliwienie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.
 • Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań, przeciwdziałanie agresji.

Nasze priorytety

Staramy się, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie. Aby było miło, wesoło, bezpiecznie, byśmy byli dla siebie życzliwi i uśmiechnięci. Chcemy żeby wszyscy tutaj czuli się jak w rodzinie. W naszym przedszkolu każde dziecko ma swoją indywidualność.

Dbamy o prawidłową adaptację dziecka w przedszkolu. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji własnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji. Stosujemy szereg metod aktywizujących i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej, poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju. Ściśle współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Organizujemy grupy edukacyjno – wspierające dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych poprzez „Akademię Rodzica”. Wyrównujemy szanse edukacyjne. Wspieramy w rozwoju zdolności i zainteresowania poprzez codzienne zajęcia, udział w kołach zainteresowań, konkursach, wystawach i imprezach w przedszkolu i poza nim.

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne realizują taką samą podstawę programową, a stopień realizacji programu jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dla dzieci niepełnosprawnych, oprócz zajęć edukacyjnych z grupą prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia indywidualne i w małych grupach w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, zgodnie z aktualnym profilem rozwoju, uwzględniającym możliwości dziecka do opanowania nowych umiejętności.

O wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu dbają nauczyciele specjaliści:

 • psycholog,
 • pedagodzy specjalni,
 • surdopedagodzy,
 • tyflopedagodzy,
 • oligofrenopedagodzy,
 • logopedzi,
 • glottodydaktyk,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • felinoterapeuta,
 • terapeuta ręki,
 • pedagodzy terapii pedagogicznej,
 • pedagodzy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • pedagog specjalny z zakresu rewalidacji,
 • pedagog specjalny w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Dbamy o rozwój kadry pedagogicznej, jesteśmy otwarci na nowości w zakresie edukacji. Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poza pobytem w grupie z rówieśnikami, uczestniczą także w dodatkowych zajęciach specjalistycznych:

 • terapii logopedycznej,
 • zajęciach terapeutycznych z psychologiem,
 • zajęciach rewalidacyjnych z pedagogiem specjalnym,
 • terapii SI,
 • terapii ręki,
 • zajęciach realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych:
  • „Mruczący terapeuta – felinoterapia, jako metoda wspomagająca rozwój dzieci autystycznych.
  • Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla uczenia się – MOVE TO LEARN” jako metoda wspomagająca rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie i korygowanie ich braków. W trakcie zajęć terapeuci wykorzystują różne metody pracy lub wprowadzają ich elementy:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,
 • Pedagogika Zabawy,
 • Wybrane techniki relaksacyjne,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Metoda projektu,
 • Elementy Metody M. Ch. Knill – “Dotyk i Komunikacja”,
 • Terapia Behawioralna,
 • Metoda G. Domana,
 • Elementy metody E. Gruszczyk–Kolczyńskiej,
 • Elementy metody I.Majchrzak – wprowadzenie dzieci w świat pisma,
 • Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig,
 • Metoda audytywno-werbalna,
 • Metoda „Malowania dziesięcioma palcami” według R.F Show,
 • Metoda dramy,
 • Metoda biblioterapii oraz bajkoterapii,
 • Program Terapii Ręki,
 • Felinoterapia,
 • Ruch dla uczenia się – MOVE TO LEARN
 • Elementy Sensoplastyki,
 • Elementy Masażu Shantalla

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do przedszkola odbywa się na podstawie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Edukacją integracyjną może być objęte dziecko w wieku od 3 do 10 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Suwałk, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola prowadzonego przez Miasto Suwałki w miarę wolnych miejsc, po uprzednim zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy miastem Suwałki a zainteresowaną gminą, na terenie której zamieszkuje dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola.

Baza przedszkola

Budynek przedszkolny otoczony jest ogrodem, na którym znajduje się plac zabaw pełniący zarazem rolę rekreacyjno – dydaktyczną. Placówka zapewnia odpowiednie warunki przestrzenne (usunięcie barier) i niezbędne urządzenia techniczne.

Oprócz sal grupowych i ogrodu, dzieci przebywają również w innych miejscach w przedszkolu. Są to:

 • Gabinety terapii wyposażone w specjalistyczne pomoce i programy multimedialne pozwalające na stymulację rozwoju dzieci, terapię różnych dysfunkcji i deficytów. Realizowane aktywności przyczyniają się do opanowania licznych sprawności, umiejętności potrzebnych w późniejszym życiu, takich jak mowa, sprawność manualna, poznawcza, percepcyjna oraz doświadczenia emocjonalne.
 • Sala Doświadczania Świata, wyposażoną w nowoczesny sprzęt, taki jak interaktywna kolumna wodna, huśtawka terapeutyczna, masażer, beczka, sprzęt do muzykoterapii, aromaterapii, tor świetlno-dźwiękowy z tablicą kurantów, hamak, imitator deszczu. Sala nazywana przez dzieci „światełkami” daje możliwość stymulacji zmysłów poprzez zabawę i rekreację. Jest to miejsce do relaksu, odprężenia, a także pobudzenia zmysłów muzyką, światłem i łagodnymi wibracji.
 • Sala gimnastyczno-ruchowa, wyposażona w sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej oraz działań rehabilitacyjno – korekcyjnych. Najbardziej lubiane przez dzieci są kształtki rehabilitacyjne, trampolina, maglownica, trenery równowagi, ścieżka fakturowa, równoważnia, deska rotacyjna, maty korekcyjne.
 • Gabinet logopedyczny wyposażony w nowoczesne programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych, programy do stymulacji rozwoju mowy dzieci oraz do specjalistycznej diagnozy i terapii różnych dysfunkcji i mikrodeficytów.
 • Gabinet felinoterapii, który jest miejscem nie tylko miłego spędzania czasu poprzez zabawę i głaskanie kotka, ale w szczególności odbywają się tu zajęcia wspomagające proces terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanego i wyszkolonego kota – Werdiego.
 • Gabinet psychologiczno-terapeutyczny, w którym prowadzone są indywidualne zajęcia stymulujące rozwój umysłowy oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Praca nad emocjami pozytywnie wpływa na obraz samego siebie i dobre relacje z otoczeniem. W gabinecie przeprowadza się również indywidualne rozmowy z rodzicami. Wspólne omawianie trudności i problemów dziecka pozwala na ustalenie najskuteczniejszych metod pracy. Psycholog podejmując psychoedukację rodziców wspiera ich w trudach wychowania dziecka.
 • Gabinet terapii manualnej, w którym podjęte aktywności dostarczają wrażeń dotykowych i poznawczych. Rozwijają sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu i manipulacji przedmiotami. W terapii stosujemy różnorodne masy plastyczne, farby, przedmioty o różnych fakturach, kształtach i strukturach, a także masaż.

Ponad to dzieci korzystają z biblioteki przedszkolnej, pracowni matematycznej oraz komputerowej i laboratorium.

Doświadczenie zdobyte w gronie zdrowych, prawidłowo rozwijających się rówieśników wzbogacone wszechstronnymi, wielotorowymi działaniami terapeutycznymi jest niezbędne w drodze do samodzielności.

Zespół Downa – ogólne informacje o chorobie, sylwetka dziecka z Zespołem Downa oraz jego potrzeby rozwojowe

Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową

Jak rozpoznać zespół Aspergera?

Wspomaganie rozwoju małych dzieci z wadą słuchu

Autyzm

Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie integracyjnej – nasze doświadczenia

Edukacja dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym

Wyjątkowa matka

Rozwój  poznawczy i społeczno – emocjonalny dziecka z wadą słuchu

Metoda audytywno – werbalna w pracy z dziećmi z wadą słuchu

Mowa osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone


Przejdź do treści