Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” nasze przedszkole znalazło się w gronie placówek, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 Kwota przyznanego wsparcia : 3 000,00 PLN.

Kwota wkładu własnego : 750,00 PLN.

Liczba zakupionych nowości : 114.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w zadaniach projektu zakup pozycji książkowych został dokładnie zaplanowany i przemyślany.  Pierwszym etapem realizacji NPRCz była diagnoza środowiska przedszkolnego. Przeprowadzono wiele rozmów z dziećmi, nauczycielami i terapeutami, nauczycielem prowadzącym bibliotekę przedszkolną celem rozpoznania preferencji czytelniczych dzieci i potrzeb wynikających z braków nowości książkowych.  Podczas planowania poszerzenia księgozbioru brałyśmy pod uwagę zainteresowania dzieci i ich możliwości psychofizyczne. Dbałyśmy o to, by pozycje książkowe były przystępne w odbiorze, czytelne i zrozumiałe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto  przy wyborze książek pomocna była analiza recenzji i blogów książkowych: fundacji „Cała Polska czyta Dzieciom”- książki ze Złotej listy, portalu internetowego „Czas dzieci”, „Rodzinne czytanie” – przewodnik po dobrych książkach, konsultacji z terapeutami, logopedami. Na podstawie takiej diagnozy stworzona została lista książek, które powinny pojawić się w naszej bibliotece. Zakupione zostały książki  o tematyce: ekologicznej, patriotycznej, książki do pracy z dziećmi ze SPE, bajki terapeutyczne wprowadzające dzieci w świat emocji, książki zawierające wiersze, opowiadania, rymowanki logopedyczne, książki bogato i barwnie ilustrowane, wydane dużym, przejrzystym drukiem ułatwiającym naukę czytania, książki kształtujące postawy zrozumienia, tolerancji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych. Zakupione zostały książki na nagrody dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.

Książki zostały przekazane do biblioteki przedszkolnej, gabinetów terapeutycznych, logopedycznych.

Od wielu lat prowadzimy współpracę z Biblioteką Pedagogiczną oraz Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Zajęcia organizowane w bibliotekach łączą zabawę i naukę z książką, rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz stymulują sprawność fizyczną i intelektualną dzieci. Ich celem jest uświadomienie roli książki w życiu oraz wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł, informowanie rodziców i nauczycieli o bieżących wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Braliśmy czynny udział w projektach organizowanych przez biblioteki, konkursach plastycznych, spotkaniach czytelniczych.  

Poza zakupem książek realizowaliśmy szereg działań promujących czytelnictwo. Akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci rozpoczęliśmy od rodziców. Nauczyciele poszczególnych grup w trakcie zajęć otwartych dla rodziców omawiali korzyści wynikające  z systematycznego czytania książek dzieciom w wieku przedszkolnym. W celu popularyzacji czytelnictwa wykorzystaliśmy niekonwencjonalną formę bookcrossingu w akcji „Podziel się książką”. „Spacer z książką”, który  miał na celu pokazanie małym czytelnikom, że książkę łatwo można zabrać ze sobą i czytać w różnych miejscach, także  w plenerze.

Dzieci z naszego przedszkola systematycznie od wielu lat mają możliwość wypożyczania książek z biblioteki przedszkolnej i  uczestniczenia w zajęciach bibliotecznych.

W ramach akcji czytelniczej „Czytam Tobie” przedszkolaki gościły na zajęciach swoje starsze koleżanki, wolontariuszy, harcerzy, rodziców i zaproszonych gości, którzy  czytali wiersze, bajki, opowiadania zachęcając dzieci do jak najczęstszego sięgania po ulubione  książki.  

Formy wydarzeń promujących czytelnictwo:

 1. Kontynuowanie działalności ,,Biblioteki przedszkolaka – książka przyjacielem każdego przedszkolaka”       
  1. wypożyczanie książek przez dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych;
  1. organizowanie zajęć bibliotecznych;
  1. prowadzenie zajęć bajkoterapii;
 2. Sukcesywne doposażanie kącików czytelniczych w salach przedszkolnych.
 3. Organizowanie spotkań autorskich z twórcami literatury dziecięcej.
 4. Czynny udział w konkursach recytatorskich, plastycznych, quizach bajkowych organizowanych w placówce oraz   w konkursach miejskich i ogólnopolskich.
 5. Przygotowanie inscenizacji i warsztatów teatralnych,  podczas których dzieci wykonują własne pacynki, kukiełki i odgrywają role bohaterów bajek ( współpraca z rodzicami).
 6. Uczestnictwo w corocznym Dniu Głośnego Czytania – zapraszanie gości, przyjaciół przedszkola do wspólnego czytania.
 7. Realizacja w programu autorskiego czytelniczego „Mały czytelnik”.
 8. Realizacja innowacji organizacyjnej ” Czytające przedszkolaki” , której celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych w grupie dzieci 5 i 6 letnich.  (cykl spotkań).
 9. Organizowanie cyklicznych spotkań kreatywnego czytania w przedszkolu – teatr Kamishibai ( teatr obrazkowy).
 10. Konkurs plastyczny na podstawie opowiadania Hanny Łochockiej “O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”.
 11. Co słonko widziało”- pod takim tytułem w grupie 5-6latkow odbył sie przegląd recytatorski w oparciu o wiersze Marii Konopnickiej.
 12. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
 13. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” -codzienne czytanie dzieciom bajek przez nauczycieli, rodziców, wolontariuszy, harcerzy.
 14. „Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia” –  czytanie książek o misiach: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Paddington.
 15. Realizacja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „ Magiczna moc bajek” – promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni.
 16. Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury” –   kształtowanie i rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
 17. Udział w corocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek – organizowanie zabaw, wcielanie się w postaci z popularnych bajek, udział w  konkursach i grach nawiązujących do przygód bohaterów z bajek.
 18. Udział w Międzynarodowym Dniu Kubusia Puchatka – zapoznanie z twórczością  pisarza Alana Aleksandra Milne i jego książkami o Kubusiu Puchatku.
 19. Udział w Międzynarodowym Dniu Teatru – odgrywanie ról teatralnych przez dzieci,  w przedstawieniach dla  publiczności przedszkolnej w oparciu o literaturę dziecięcą z wykorzystaniem pacynek, kukiełek, masek (odgrywanie postaci bajkowych).
 20. Udział w Ogólnopolskim Dniu Wolnych Książek   zorganizowanie przy współudziale Rady Rodziców „Kiermaszu książki przeczytanej i darowanej” – promocja czytelnictwa, wymiana książek, dawanie książkom drugiego życia.
 21. Doposażenie Biblioteki  przedszkolaka w książki sensoryczne i  książki do czytania uczestniczącego przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami (trudnościami w porozumiewaniu się).
 22. Happening czytelniczy – przemarsz przedszkolaków wokół przedszkola z plakatami i hasłami promującymi czytelnictwo w strojach postaci z bajek zachęcanie społeczności lokalnej do czytania książek.
 23. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do biblioteki.

Zrealizowaliśmy szereg zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem  zakupionych książek m.in.

,,Smog w centrum miasta” 

,,Opowieść starego drzewa

 1. Zajęcia edukacyjne na temat ,, Uczymy się żyć w przyjaźni”  w oparciu o pozycję:  ,,Opowieść o tym co w życiu najważniejsze”.
 2. Uwrażliwienie na różnorodność świata dźwięków, mobilizowanie do myślenia i poprawnej werbalizacji, przygotowanie do nauki czytania w oparciu o pozycję:  ,,Bajki logopedyczne”.
 3. Szerzenie idei umiejętnego radzenia sobie z błędami, wyciągania na ich podstawie wniosków oraz otwartej rozmowy w oparciu o pozycję ,,Maks uczy się na błędach”.
 4. Nauka podejmowania i prowadzenia dialogu, zadawania pytań, komentowania, wspólne zabawy wokół tekstu z wykorzystaniem  symboli obrazkowych  (PCS) w oparciu o pozycję: ,,Mycie rąk czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się”.
 5. Zapoznanie dzieci z interaktywną książką ,,Wesoła nauka – czytaj z albikiem”.  Czytanie z Albikiem to unikatowa koncepcja edukacyjna, dzięki której w zabawny i interesujący sposób dzieci dowiadują się wielu ciekawych oraz przydatnych informacji.
 6. Zajęcia terapeutyczne usprawnianie dzieci z deficytami rozwojowymi  w oparciu o pozycję: ,,Całkiem nowe zabawy paluszkowe usprawnianie dłoni dziecka

Teatrzyki i przedstawienia na podstawie literatury

Konkursy:

Zajęcia edukacyjne:

Wzbogacony został księgozbiór biblioteczny o ciekawe książki. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, które dostarczają małym czytelnikom radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudzają zainteresowania. Rozmowy na temat przeczytanych książek dają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjują różne nowe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Nauczyciele i terapeuci wykorzystują zakupione książki w czasie zajęć z dziećmi ze SPE, w trakcie zajęć WWRD,  rodzice zauważają korzyści płynące z czytania książek dzieciom, dzieci bardzo chętnie korzystają i wypożyczają zakupione nowości wydawnicze.  Program otworzył możliwości do innowacyjnych działań w bibliotece i w przedszkolu.


Przejdź do treści