Mowa osób z autyzmem i zespołem Aspergera


Zaburzenia występujące w mowie osób z autyzmem:

 • Brak mowy – wyniki badań epidemiologicznych wykazują, że połowa populacji ludzi dotkniętych autyzmem nie komunikuje się w sposób jasny z punktu widzenia społecznej konwencji, bądź nie mówi (Frith, 2008).
 • Opóźniony rozwój mowy. Zazwyczaj u dzieci z autyzmem rozwój mowy jest znacznie opóźniony (Pisula, 2010):
  • Etap gaworzenia często w ogóle nie występuje lub jest ubogi,
  • Pierwsze słowa wypowiadane ze zrozumieniem pojawiają się około 4-5 roku życia,
  • Pierwsze dwuwyrazowe proste zdania w wieku 6-7 lat.
 • Echolalia „to automatyczne powtarzanie dźwięków, wyrazów, a nawet całych zdań bezpośrednio po ich usłyszeniu” (Błeszyński, 1998).
  • można ją określić jako przechowywanie i magazynowanie w mózgu słuchowych elementów z otoczenia,
  • echolalia nasila się w momencie gdy dziecko nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiarem informacji, które musi przetworzyć.
 • Nieprawidłowe użycie zaimków. Przez etap trudności ze stosowaniem zaimków przechodzą wszystkie dzieci, szczególnie słów „ja/mnie” i „ty”. W przypadku innych słów, opisujących przedmioty, sytuacje, czy ludzi przez pewien czas (np. tu, to, tamto, tam, wczoraj, dziś, jutro), które następnie przechodzą na inne przedmioty, sytuacje, czy ludzi dziecku z autyzmem trudno jest pojąć dlaczego zabawka z jego punktu widzenia znajduje się „tu” , a zdaniem innych osób „tam”.
 • Dosłowność słów. Dzieci autystyczne używają i interpretują język dosłownie, nie skupiają się na intencji osoby mówiącej, ani na znaczeniu słów, miewają trudności ze zrozumieniem wyrażeń metaforycznych, czy idiomów, co prowadzić może do nieporozumień, trudność sprawiają im synonimy, ponieważ ciężko im zrozumieć, że to samo słowo może mieć kilka znaczeń lub więcej słów może opisywać jedną rzecz, zjawisko.
 • Neologizmy – dla dzieci z autyzmem pewne słowa mają prywatne znaczenie, różne od ich zwyczajowych definicji. Definicje te mają sens tylko, jeśli zna się ich pochodzenie, np. posłuchaj na mnie ( popatrz na mnie i posłuchaj mnie).
 • Powtarzające się pytania i żądanie tego samego scenariusza werbalnego. Dziecko z autyzmem powtarza te same pytania nie po to, by uzyskać informację, lecz by uzyskać przewidywalną informację, tj. upewnić się, że wszystko jest w porządku.
 • Zaburzenia prozodii wypowiedzi – szczególnymi cechami są: idiosynkratyczna intonacja, rytm, akcent, czy monotonny głos. Osoby dotknięte autyzmem nie potrafią zrozumieć bądź zastosować intonacji jako środka komunikacyjnego, nie umieją często zinterpretować intencji osoby mówiącej, która jest wyrażana poprzez intonację i zazwyczaj ma znaczenie przeciwne do dosłownego sensu wypowiedzi.
 • Zaburzenie komunikacji pozawerbalnej. Dzieci z autyzmem mają problemy z odczytywaniem wyrazu twarzy i rozpoznawaniem emocji. Rzadko dzieci autystyczne intencjonalnie komunikują się za pomocą spojrzenia lub gestów, by przekazać komuś informację.
 • Trudności w nawiązaniu i podtrzymywaniu rozmowy – „nie próbują wyrazić mimiką tego, co czują, nie potakują głową, gdy się z czymś zgadzają, ani nie uśmiechają się, żeby wspomóc komunikację” (Błeszyński, 2011).

Mowa dzieci z zespołem Aspergera

Rozwój mowy dzieci z zespołem Aspergera ma charakter prawidłowy. Jednakże mowa dzieci z zespołem Aspergera posiada kilka cech charakterystycznych:

 • jest niezwykle pedantyczna pod względem gramatycznym i fonetycznym,
 • w wypowiedzi nie występują przenośnie w związku trudności w rozumieniu przekazu – dosłowne rozumienie przekazów abstrakcyjnych,
 • wypowiedzi często mają charakter podawania wiadomości encyklopedycznych,
 • specyficzny tok wypowiedzi (często odbieranych jako przemądrzałe, ponad wiek rozwojowy),
 • mowa często jest monotonna lub zbyt głośna i szybka,
 • brak zaimka „ja”,
 • dzieci uczestnicząc w rozmowie często kierują ją na swoje ulubione tematy nie zwracając uwagi na brak zainteresowania.

Ponadto w mowie dzieci z zespołem Aspergera występują liczne repetycje często odbierane jako echolalie, kłopoty w podtrzymywaniu nawiązanej rozmowy, a także wtręty często nie mające logicznego związku z wypowiedzią (Błeszyński, 2011).

Opracowała: mgr Sylwia Izdebska

Literatura:

 • Błeszyński J. (1998), Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk.
 • Błeszyński J. (2011), Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju, Harmonia, Gdańsk.
 • Bobkowicz- Lewartowska L. (2010), Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Impuls, Kraków.
 • Chojnacka D.(2005), Autyzm dziecięcy c. d. Przybliżenie zespołu Aspergera. Dziecko z zespołem Aspergera i jego rodzina
 • Frith U. (2008), Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. GWP, Gdańsk.
 • Kaczmarek B. (2010), Nie jak, ale dlaczego? O własnym języku dzieci z autyzmem. [W:] B. Winczura (red.). Autyzm. Na granicy zrozumienia. Impuls, Kraków.

Przejdź do treści