Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową


Każde dziecko chce poznawać świat, nabywać nowe umiejętności, bawić się z rówieśnikami. Chce czuć, że jest kochane i akceptowane przez bliskie mu osoby. Niestety, coraz częściej niektórym dzieciom niełatwo jest to osiągnąć. Do takich dzieci należą właśnie dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej należy do najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego. W ciągu ostatnich kilku lat nadpobudliwość psychoruchowa jest zaburzeniem coraz częściej spotykanym. Dotyka ono około 5% dzieci. Na problemy związane z nadpobudliwością uskarża się coraz większa liczba pedagogów oraz rodziców. Mamy do czynienia z dużą grupą dzieci, ich rodzin i nauczycieli, którzy pragną dowiedzieć się czym jest nadpobudliwość psychoruchowa i jak efektywnie należy pracować z dziećmi z tym zaburzeniem, aby w pełni móc wykorzystywać ich potencjał intelektualny. Wszyscy, którzy zetknęli się z dzieckiem nadpobudliwym są świadomi jak istotne jest właściwe z nim „postępowanie”. Niestety, ale problem nadpobudliwości pojawia się już u uczniów w wieku przedszkolnym – dzieci te cechują określone zachowania, które to właśnie niepokoją ich opiekunów.

Rozpoczęcie nauki w przedszkolu jest zazwyczaj pierwszym momentem w życiu dziecka, w którym musi nauczyć się zasad obowiązujących w grupie, co wiąże się również z nauką wykonywania przeróżnych rzeczy obok i wraz z innymi ludźmi. Dzieci z nadpobudliwością w porównaniu do rówieśników okazują swoje emocje szybciej i z większą siłą wyrazu. Odznaczają się na tle grupy nie umiejętnością radzenia sobie z porażkami – nie potrafią przegrywać, łatwo popadają we frustrację lub trudną do opanowania złość. Wpływa to negatywnie na ich rozwój umiejętności społecznych – nie są one w stanie zapamiętać i przestrzegać reguł obowiązujących w przedszkolu, nie potrafią współpracować z grupą, często bywają agresywne w stosunku do innych dzieci. Konsekwencje działania symptomów nadpobudliwości rzutują na sukcesy przedszkolne i szkolne, ale co ważniejsze mają one negatywny wpływ na samoocenę dziecka oraz jego relacje z rówieśnikami. Dzieci te często czują się odrzucone przez otoczenie, z dużym trudem przychodzi im nawiązywanie kontaktów, a tym bardziej znalezienie przyjaciół. Wiek przedszkolny ma ogromne znaczenie w procesie socjalizacji.

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo:

 • Umożliwić swobodny ruch, wybieganie się, choćby godzinę dziennie. Dziecko nadpobudliwe ma zwiększona potrzebę ruchu, ponieważ ma podwyższony tzw. tonus mięśniowy /napięcie mięśni/, który domaga się wyzwolenia w ruchu.
 • Wprowadzić porządek i rutynę. Większość dzieci lubi, kiedy rytm dnia jest stały. Znana pora wstawania, posiłków, obowiązków i kładzenia się spać. Daje im to poczucie bezpieczeństwa i stałości. Poza tym układ nerwowy i cały organizm dziecka ma czas na regenerację.
 • Działać konsekwentnie. Rodzic musi stawiać jasne granice, co dziecku wolno, a czego nie może wykonywać.
 • Podzielić obowiązki, które dziecko ma do spełnienia na konieczne i mniej ważne. O tych ważnych przypominać mu umieszczając, np. karteczki z różnymi napisami w widocznych miejscach.
 • Ograniczyć bodźce zewnętrzne. Ponieważ dziecko łatwo się rozprasza, należy się starać by w domu był spokój. Należy dbać o to, by dziecko mogło się skupić na jednej czynności. Kiedy je, niech nie gra radio. Kiedy czyta, niech nie je itd.
 • Mówić jasno i wyraźnie. Rodzice powinni się starać, by to co mówią, było jak najbardziej konkretne. Zamiast ogólnego: „znów nie posprzątałeś pokoju”, należy powiedzieć raczej: „pościel łóżko”. Zamiast „ale z ciebie niezdara” powiedzieć: „trzymaj filiżankę za ucho”. I nie dawać dziecku zbyt dużo możliwości wyboru.
 • Starać się dostosować tempo pracy i zabawy do możliwości psychofizycznych dziecka. Należy rozkładać zadania jakie dziecko ma do wykonania na prostsze, mniej odległe czynności i natychmiast nagradzać dziecko za ich wykonanie.
 • Przed rozpoczęciem wykonywania zadania poprosić dziecko, aby powiedziało jakie jest polecenie.

Czego rodzice  dziecka nadpobudliwego robić nie powinni:

Dzieci nadpobudliwe swą uciążliwością prowokują rodziców do popełniania błędów wychowawczych. Błędy te to najczęściej stosowanie niewłaściwych kar:

 • Bicie, jako główny środek wychowawczy nie rozwiązuje problemów, najczęściej jeszcze je pogłębia, zwłaszcza w przypadku dzieci agresywnych. Stosowanie bicia może spowodować nasilenie tendencji do atakowania i agresji.
 • Niewłaściwe zakazy. Nigdy nie zakazujmy tego, co jest związane z podstawowymi potrzebami dziecka nadpobudliwego np. wyjście na podwórko, aktywność i ruch –  bowiem uzyskamy odwrotny do zamierzonego efekt – nadpobudliwość się zwiększy.
 • Nie wolno wygrażać: „… bo nie będę Cię kochać” dziecko musi być pewne miłości rodziców w każdych okolicznościach, to podstawa poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie należy karać dziecka dodatkową nauką, wzmacnia się w nim wówczas przekonanie, że uczenie się i  przygotowanie do szkoły jest karą.
 • Nie należy wymierzać kary w wielkim zdenerwowaniu.
 • Nie wolno stosować kar, które na pewno nie będą wykonane /brak konsekwencji/.
 • Kara nie powinna dziecka osądzić i obniżać poczucia własnej wartości lecz wskazać błąd, możliwość jego naprawy i uzyskania przebaczenia rodziców.

Zawsze należy pamiętać, że kary wówczas są skuteczne w wychowaniu dzieci, gdy są wymierzane sporadycznie i jeśli nie jest ich więcej niż nagród.

Opracowała: mgr Marzena Jasińska

Literatura:

Nartowska H.: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowa, PZWS Warszawa 1980

Nartowska H.: Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wydawnictwo BiFolium, Lublin 1999


Przejdź do treści