Informacja dla Rodzica/Opiekuna dziecka uczęszczającego na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 Drukuj

1. Prosimy o wypełnienie i dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu następujących dokumentów:
a) Oświadczenie Rodzica dotyczące procedury bezpieczeństwa w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 . ( zał. nr 1)
b) Upoważnienie do odbioru dziecka ( zał. nr 2)
c) Zgoda na upowszechnienie wizerunku dziecka (zał. nr 3)
2. Rodzice przyprowadzają dzieci najpóźniej do godziny 8.15.
3. Odbiór dzieci możliwy jest od godziny 14.30.
4. W przypadku konieczności odbioru dziecka w innych godzinach prosimy o wcześniejsze uzgodnienie: tel. kont. 875671554
5. Rodzice przyprowadzający dziecko mają obowiązek noszenia maseczki i posiadania własnego długopisu.
6. Wyprawka dla dziecka ( zał. nr 4)
7. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek.
8. W trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu dzieci 6-letnie będą miały zajęcia mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w klasie pierwszej. W związku z powyższym prosimy o przyniesienie do Przedszkola pakietów edukacyjnych (karty pracy, książki, które obowiązywały w danym przedszkolu).

*Dyżur - Przedszkole nr 6 w Suwałkach, ul. Kowalskiego 19

 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4