company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Bożena Moczulewska – główny księgowy

e-mail: ksiegowsc@p8.suwalki.eu

*Helena Łajkowska – intendent

*Natalia Dąbrowska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy” Drukuj

Interreg

Informacja o projekcie nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”. Umowa o dofinansowanie nr 1S-73 została zawarta w dniu 02.03.2017 r.

Beneficjentem wiodącym jest Przedszkole „Grinukas” w Alytusie, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza.
Projekt jest realizowany przez Miasto Suwałki, Przedszkole „Grinukas” w Alytusie, Administrację Samorządu Miasta Alytus, Administrację Samorządu Okręgu Varena, Administrację Samorządu w Druskienikach, Przedszkole „Kregždutė” w Łoździejach.

Projekt obejmuje budowę dziewięciu placów zabaw przy przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Suwałkach. Place zabaw zostaną wyposażone w zestawy integracyjne do zabaw dla dzieci. Projekt obejmuje również działania transgraniczne dla dzieci dotyczące zdrowego stylu życia, zajęcia dla dzieci i rodziców z rodzin wykluczonych społecznie, szkolenia dotyczące zdrowego żywienia dla nauczycieli w przedszkolach, zakup sprzętu do przedszkoli do zajęć ruchowych przy muzyce oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Ponadto zostanie opracowany transgraniczny program poprawy zdrowia u dzieci.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 991 643,91 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 842 897,30 EUR (85,00% kosztów kwalifikowalnych).
Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 500.000,00 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 425.000,00 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2018 r.

Miejsce realizacji projektu: Miasto Suwałki, Polska.

 

Polsko-Litewska Olimpiada Małych Sportowców.

Z wizytą w przedszkolu w Alitusie.

„Terapia Ręki”, „Ruch dla uczenia się – Mve to Learn”.

Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia  sportowe (ruchowe ) z elementami ,,Zumba Kids”.

Warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu zdrowego odżywiania,,Wiem ,co jem”.

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński